Ładowanie

Rozwój Eksportu

Współczesne trendy rozwojowe oraz postępująca globalizacja sprawiają, że systematyczny wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw należy budować w oparciu o nieustanny rozwój działalności eksportowej oraz nawiązywanie wartościowych kontaktów handlowych. Sektor MŚP ze względu na konkurowanie z większymi przedsiębiorstwami wymaga nieustannego monitorowania nowości pojawiających się na rynku, śledzenia trendów branżowych, by następnie w sposób dynamiczny, odpowiednio na nie reagować. Umiędzynarodowienie firm, w tak nakreślonej rzeczywistości, jest naturalnym etapem rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Z myślą o tak zdefiniowanych Państwa potrzebach, PCDB wychodzi z pakietem kompleksowych usług doradczych związanych badaniem trendów i sytuacji na rynkach eksportowych, pozyskiwaniem dotacji na rozwój eksportu, usługami pośrednictwa w sprzedaży na wybrane rynki europejskie.

Badanie trendów i sytuacji na rynkach eksportowych:

Gromadzenie informacji na temat interesujących sektorów poprzez badania „desk research”, integrując dane z badań ilościowych i jakościowych. Zakres badania trendów i sytuacji na rynkach zagranicznych obejmować moze m. in.:

 • oceny potencjału rynku oraz perspektyw jego rozwoju z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk dla działalności eksportowych,
 • analiz regulacji prawnych mających wpływ bezpośredni i pośredni na prowadzone przez klienta działania biznesowe,
 • badania i analizy dla wsparcia eksportu na różnych etapach tego procesu,
 • analizę i badania kierunków eksportu,
 • analizę konkurencyjności pod względem produktów świadczonych i usług,
 • analizę produktów konkurencyjnych oferowanych na wybranym rynku,
 • analizę poziomu cen produktów konkurencyjnych na wybranym rynku,
 • analizę gotowości do eksportu,
 • opracowania dotyczące rynków docelowych działalności eksportowej,
 • analizę sposobów i kanałów dystrybucji wskazanych produktów na wybranym rynku,
 • wyznaczanie celów marketingowych i wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych,
 • opis celów i strategii eksportowej wraz z harmonogramem i budżetem działań
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej.

Pozyskanie dotacji na eksport

Pozyskanie dotacji na eksport może być jedną z szans na nawiązanie wyjątkowych relacji biznesowych z partnerami z każdego zakątka świata. W ramach tak nakreślonej usługi:

 • informujemy naszych klientów o wszelkich konkursach i innych możliwościach związanych z ubieganiem się o wsparcie w tej biznesowej aktywności, m.in. na udział w zagranicznych oraz krajowych imprezach targowo-wystawienniczych, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach eksportowych, udział w zorganizowanych misjach gospodarczych do krajów eksportowych lub w Polsce (do siedziby eksportera lub na targi krajowe, działania promocyjno-reklamowe,
 • piszemy projekt (wniosek) pod wybrany konkurs,
 • w momencie przyznania dotacji na życzenie Klienta, towarzyszymy w procesie realizacji projektu i spełnienia założeń projektu.

Usługi doradcze w zakresie prowadzenia eksportu:

Wkraczanie na rynki zagraniczne, zaczyna się od pozyskania wartościowego kontaktu, dlatego tez naszym klientom oferujemy usługi:

 • doradztwa w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, m.in. na rynkach skandynawskich, bałkańskich rumuńskim oraz ukraińskim.
 • doradztwa w zakresie promocji eksportu przedsiębiorstw i sprzedaży na rynki zagraniczne,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działań w postaci misji zagranicznych oraz udziału w targach międzynarodowych, mających na celu praktyczne wprowadzenie eksportu na rynki docelowe poprzez nawiązywanie kontaktów na rynkach zagranicznych.
Jak o nas dojeciać?