Ładowanie

Realizacja i audyt projektów

Pozyskanie zewnętrznego finansowania na realizację projektu inwestycyjnego jest początkiem trudnej oraz skomplikowanej drogi w zakresie rozliczenia otrzymanej pomocy. W tym aspekcie Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego oferuje Państwu kompleksowe usługi wsparcia realizowanych działań, świadczone przez doświadczonych kierowników projektów, dbających o terminowość, budżet, zakres dofinansowanego projektu oraz motywację osób odpowiedzialnych za jego realizację. Nasza oferta w szczególności obejmuje:

Wsparcie zarządzania projektami Unijnymi:

Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania i przestrzegania zasad zarządzania projektem, w szczególności w obszarze:

 • Prowadzenia Zespołu projektowego
 • Planowania bieżącego przebiegu oraz finansowania projektu
 • Przygotowania analizy ryzyka w projekcie oraz monitoring działań
 • Wypełniania niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu
 • Wsparcia w zakresie wyboru dostawców
 • Nadzoru nad terminowością realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia
 • Wsparcia w wypełnianiu obowiązków promocyjnych
 • Doradztwa w zakresie przestrzegania zasad horyzontalnych

Wsparcie w rozliczaniu projektów:

Prowadzenie procesu sprawozdawczości i udokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników projektów. W ramach tak nakreślonej usługi:

 • Analizujemy wątpliwości w zakresie kwalifikowalności wydatków, wyboru wykonawców i dostawców
 • Przygotowujemy wnioski o płatność oraz wnioski sprawozdawcze raportowane przez system Sl2014
 • Czuwamy nad realizacją obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie
 • Wspieramy w prowadzeniu dokumentacji projektowej
 • Przygotowujemy do kontroli projektu, jego finalnego rozliczenia i zamknięcia

Audyt prawidłowości realizacji projektów Unijnych:

Beneficjenci projektów realizowanych ze wsparciem funduszy UE w toku realizacji inwestycji, jak i w okresie jej trwałości, muszą być przygotowani na kontrole: pośrednie, końcowe, warunkujące wypłatę ostatniej transzy dotacji i finalnego zatwierdzenia przedsięwzięcia. Aby proces ten zakończył się sukcesem, oferujemy realizację audytów, których celem jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, iż wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne a projekt realizowany jest prawidłowo. W tym zakresie proponujemy:

 • Przeprowadzenie analizy dostępności i kompletności wymaganych dokumentów i procedur oraz potwierdzenie wykonywania obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie
 • Zaproponowanie działań zwiększających bezpieczeństwo realizacji projektu wraz ze wskazaniem narzędzi i wzorów dokumentów usprawniających zarządzanie projektem.
Jak o nas dojeciać?