Ładowanie

„Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy"

Opis projektu

Projekt „Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy" współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Grupa docelowa projektu: 250 os. (5K, 245M) dorosłych w tym 150 os. o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z wytycznymi MFiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020)(1K,149M), oraz 5 osób powyżej 50 roku życia (5M), z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC. Cel główny Projektu: wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu operatora obrabiarek CNC, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji i uprawnień w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Planowane efekty: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 125 osób Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 250 osób Liczba osób o niskich kwalifikacjach osoby – 150 osób Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 5 osób

Aktualności Projektu

Jak o nas dojeciać?