Ładowanie

Yanko Sp. z o.o.

Projekt "Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skalę Europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R" nr POPW.01.03.01-18-0015/15 Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Jak o nas dojeciać?