Ładowanie

DUET Sp. z o.o.

Projekt „Produkcyjne wdrożenie folii opakowaniowej z zastosowaniem wzmocnienia struktury materiału nanokompozytami polimerowymi w wyniku prac badawczych” nr POIR.03.02.01-18-0015/18 Działanie3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Jak o nas dojeciać?