Ładowanie

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Projekt „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” nr RPPK.06.02.01- 18-0015/17 Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Jak o nas dojeciać?